Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lisata (ik wandel mee)

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Lisata in enig jaar te organiseren evenement onder de noemer "Ik wandel mee".
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Lisata) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan;
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Deelnemers tot en met 12 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van een volwassene.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien
– hij het daartoe strekkende aanmeld- of reserveringsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en
– het inschrijfgeld volledig is voldaan, en – de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Annulering van de inschrijving dient per e-mail te gebeuren via ikwandelmee@hotmail.com.
2.3.1.Bij annulering van de inschrijving vindt geen restitutie plaats.
2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op het allerlaatste moment besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
2.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname;
3.2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement;
3.3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet;
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.